Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia | Udalosti a podujatia

INDIVIDUÁLNY - Metodicko - vzdelávací pobyt pre učiteľov prírodovedných predmetov

Dátum podujatia: 16.04.2017 - 15.12.2017
Popis:

Názov podujatia:

Individuálny metodicko – vzdelávací pobyt pre učiteľov slovenských gymnázií v zahraničí, zameraný na prírodovedné predmety.

Týmto projektom ponúkame individuálny pobyt pre troch učiteľov prírodovedných predmetov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským

v zahraničí. Po prihlásení sa účastníka zabezpečíme ubytovanie, zabezpečíme školu a dohodneme program na 5 dní v škole,  Účastník bude sledovať vyučovanie vo svojom predmete, metodiku výučby, učebné materiály, bude absolvovať stretnutia s kolegami zo školy a môže si vymieňať skúseností s nimi. Bude poznať každodennýn  harmonogram v škole.

Dĺžka pobytu: 5 dní 

Po dohode so záujemcom  a školou ktorá záujemcu príjme.

Miesto vzdelávania: Bratislava (príp. podľa výberu: Modra, Pezinok)

Cieľ vzdelávania:

Udržať a rozšíriť si profesijné kompetencie potrebné na riadení vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiaka. (ďalej PVG). Poskytnúť učiteľom prírodovedných predmetov základných a stredných škôl aktuálne poznatky o nových trendoch a modernizácii obsahu, metód a foriem prírodovedného vzdelávania.

Obsahová náplň: 

  • Vyučovanie prírodovedných predmetov v európskych školách.

  • Zisťovanie úrovne PVG vlastných žiakov. Návrh diagnostického testu s použitím ukážok vzorových úloh.

  • Spoznať metódy a efektívne stratégie na rozvoj PVG.

  • Vedieť k cieľom  a obsahu učiva navrhnúť učebné činnosti, úlohy pre žiakov a kritériá  úspešnosti činností a úloh.

  • Vedieť aplikovať získané poznatky pri formulácii učebných požiadaviek a v príprave učebných úloh pre žiaka vo väzbe na úrovne PVG.

  • Využívať aktivitu a tvorivosť žiakov pri realizácii vyučovacej hodiny.

  • Vedieť stanoviť kritériá hodnotenia úspešnosti žiaka pri plnení učebných požiadaviek, učebných úloh.

  • Prezentácia učebných úloh, výstupov žiakov a skúseností.

Dlžka pobytu: 5 pracovných dní

Počet štipendijných miest:  3 učitelia

Termín pobytu:  Po dohode so záujemcami a školou ktorá záujemcov príjme,  v priebehu kalendárneho roka 2017, okrem letných prázdnin.

Mikuláš a Vianoce na Slovensku - záujmovo – vzdelávacie podujatie

Dátum podujatia: 01.12.2017 - 04.12.2017
Počet voľných miest: 1
Popis:

Názov podujatia: Mikuláš a Vianoce na Slovensku

Cieľ podujatia:

Zážitková forma vzdelávania sa v slovenskom jazyku a zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku.

Cieľová skupina:

Učitelia a žiaci  II. stupňa ZŠ z krajín: Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Ukrajina

Počet štipendijných miest: 90 (13 žiakov a  2 učitelia na krajinu)