Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia | Udalosti a podujatia

INDIVIDUÁLNY - Metodicko - vzdelávací pobyt pre učiteľov prírodovedných predmetov

Dátum podujatia: 16.04.2017 - 15.12.2017
Popis:

Názov podujatia:

Individuálny metodicko – vzdelávací pobyt pre učiteľov slovenských gymnázií v zahraničí, zameraný na prírodovedné predmety.

Týmto projektom ponúkame individuálny pobyt pre troch učiteľov prírodovedných predmetov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským

v zahraničí. Po prihlásení sa účastníka zabezpečíme ubytovanie, zabezpečíme školu a dohodneme program na 5 dní v škole,  Účastník bude sledovať vyučovanie vo svojom predmete, metodiku výučby, učebné materiály, bude absolvovať stretnutia s kolegami zo školy a môže si vymieňať skúseností s nimi. Bude poznať každodennýn  harmonogram v škole.

Dĺžka pobytu: 5 dní 

Po dohode so záujemcom  a školou ktorá záujemcu príjme.

Miesto vzdelávania: Bratislava (príp. podľa výberu: Modra, Pezinok)

Cieľ vzdelávania:

Udržať a rozšíriť si profesijné kompetencie potrebné na riadení vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiaka. (ďalej PVG). Poskytnúť učiteľom prírodovedných predmetov základných a stredných škôl aktuálne poznatky o nových trendoch a modernizácii obsahu, metód a foriem prírodovedného vzdelávania.

Obsahová náplň: 

  • Vyučovanie prírodovedných predmetov v európskych školách.

  • Zisťovanie úrovne PVG vlastných žiakov. Návrh diagnostického testu s použitím ukážok vzorových úloh.

  • Spoznať metódy a efektívne stratégie na rozvoj PVG.

  • Vedieť k cieľom  a obsahu učiva navrhnúť učebné činnosti, úlohy pre žiakov a kritériá  úspešnosti činností a úloh.

  • Vedieť aplikovať získané poznatky pri formulácii učebných požiadaviek a v príprave učebných úloh pre žiaka vo väzbe na úrovne PVG.

  • Využívať aktivitu a tvorivosť žiakov pri realizácii vyučovacej hodiny.

  • Vedieť stanoviť kritériá hodnotenia úspešnosti žiaka pri plnení učebných požiadaviek, učebných úloh.

  • Prezentácia učebných úloh, výstupov žiakov a skúseností.

Dlžka pobytu: 5 pracovných dní

Počet štipendijných miest:  3 učitelia

Termín pobytu:  Po dohode so záujemcami a školou ktorá záujemcov príjme,  v priebehu kalendárneho roka 2017, okrem letných prázdnin.

Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca VIII. ročník - TERCHOVÁ

Dátum podujatia: 27.07.2017 - 06.08.2017
Počet voľných miest: 5
Popis:

      Názov podujatia:   Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca  VIII. ročník

     

Cieľ aktivity

Cieľom je poskytnúť krajanom základné znalosti o tanečnej tradícii a reáliách Žilinského  regiónu, naučiť ich praktickým zručnostiam v oblasti ľudového tanca a piesní z kopaničiarskej obce Terchová, ktoré by mohli využívať pri práci v krajanských folklórnych súboroch.

Cieľová skupina

Krajania žijúci kdekoľvek v  zahraničí,  ktorí sú vedúci, alebo tanečníci slovenských folklórnych súborov  zameraných na slovenské ľudové tance a piesne a chcú sa stať choreografmi týchto tancov,  alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky a techniky tancov  Terchovej.

Veková kategória: od 18 rokov - neobmedzený vek

Obsahová náplň

·     Nácvik tanečných motívov, motivických väzieb a komplexného tvaru mužských, ženských a párových tancov zo Žilinského regiónu Terchová.

·         Výučba  jednotlivých prvkov ľudového tanca a piesní  z  Terchovej,  pod odbornou garanciou Doc. Janka Blaha - pedagóga VŠMU v BA.

·         Oboznámenie sa s týmto regiónom,  jeho kultúrou, históriou  a súčasnosťou.

·         Účasť a vystúpenie na Jánošíkových folklórnych slávností v Terchovej.

Počet štipendijných miest

·      35, je určených  pre záujemcov z radu vedúcich a členov krajanských súborov v rámci celého sveta s ohľadom na využitie nadobudnutých zručností pri tvorbe programov krajanských folklórnych súborov.

Doklad o ukončení

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

 

     

Škola v prírode pre Slovákov z Maďarska a Srbska

Dátum podujatia: 04.08.2017 - 13.08.2017
Počet voľných miest: 88
Popis:

 Cieľom vzdelávacej aktivity je poznávať zážitkovou formou stredné Slovensko v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti.

Ústredným tematickým prienikom celého pobytu bude najmä banská činnosť, ktorá zanechala výrazné stopy v krajine a jej histórii. Dôležitou súčasťou je skvalitňovanie jazykových kompetencií účastníkov – k využívaniu slovenčiny v tomto roku okrem komunikácie v priebehu vyučovania doplníme každodennú rannú desaťminútovú „jazykovú rozcvičku“ zameranú na  konverzáciu na aktuálne témy a na bežné komunikačné udalosti.

Účastníci navštívia Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, spoznajú časť histórie na príklade Čiernohronskej lesnej železnice, ale aj históriu baníctva a historických stredoslovenských banských miest, ktoré boli v 16.-18.storočí najbohatšími mestami Uhorska vďaka baniam na vzácne kovy.

 

Školy v prírode zachovajú účastníkmi obľúbený systém činnosti v zmiešaných súťažných družstvách.

Letný kurz slovenského jazyka Sme v slovenčine doma - pre západnú Európu a zámorie

Dátum podujatia: 11.08.2017 - 20.08.2017
Počet voľných miest: 20
Popis:

Letný kurz je určený žiakom základných škôl vo veku 6 – 15 rokov, ktorí žijú mimo územia Slovenskej republiky, a ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť.

Naším cieľom je:- poskytnúť komunikačný priestor na zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených osôb;- sprostredkovať poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre;- motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a k spoznávaniu Slovenska.

Letný kurz obsahuje: 4 hodiny výučby slovenského jazyka dopoludnia, popoludní voľnočasové aktivity v štýle Krajanského leta, ale aj výlety po Slovensku, návštevy kultúrnych podujatí, diskusné stretnutia.

Letný kurz slovenského jazyka a kultúry Sme v slovenčine doma - pre stredoškolákov

Dátum podujatia: 11.08.2017 - 30.08.2017
Počet voľných miest: 0
Popis:

Letný kurz je určený všetkým vo veku 14 – 18 rokov žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť.

Naším cieľom je:- poskytnúť komunikačný priestor na zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených osôb;- sprostredkovať poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre;- motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a k spoznávaniu Slovenska.

Letný kurz obsahuje: 6 hodín výučby slovenského jazyka denne, voľnočasové aktivity, výlety po Slovensku, návštevy kultúrnych podujatí, diskusné stretnutia.

« Previous 1 2 Next »