Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia | Udalosti a podujatia

METODICKO-VZDELÁVACIE PODUJATIE PRE UČITEĽOV ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Dátum podujatia: 22.04.2018 - 27.04.2018
Popis:

Názov aktivity:

Metodicko-vzdelávacie podujatie pre učiteľov ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, obsahovo zamerané na:

 •  Formatívne hodnotenie vo vyučovaní rôznych predmetov
 •  Princípy tvorby testov (školských testov) vo vyučovaní rôznych predmetov

Cieľ podujatia: Prehĺbenie, rozvoj a rozšírenie pedagogických vedomostí a zručností zamestnancov v oblasti školstva

Obsahová náplň:

Modul formatívneho hodnotenia:

 • Základné informácie z oblasti formatívneho hodnotenia a tvorby jednotlivých aktivít
 • Hodnotenie - charakteristika a jeho využitie v edukácii
 • Druhy hodnotenia v edukačnom procese
 • Formatívne hodnotenie
 • Praktické uplatnenie formatívneho hodnotenie vo vyučovacom procese

Modul princípy tvorby testov:

 • Základné informácie o realizácii testovania so zameraním na tvorbu jednotlivých testových úloh
 • Test a jeho charakteristika
 • Druhy testov a testových úloh
 • Hodnotenie testu - validita reliabilita a praktickosť testu
 • Praktická príprava testu a testových úloh v edukačnom procese

Doklad o ukončení: Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania

Počet štipendijných miest : 35

Štruktúra výučby:

 • 30 VH - priama výučba
 • 10 VH - slovenské reálie
 • 6 hod. doplňujúce aktivity

 Uzávierka prihlášok: 6.apríla 2018

 

 

 

Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov

Dátum podujatia: 18.06.2018 - 23.06.2018
Počet voľných miest: 35
Popis:

Krajania (veková kategória 15-18 rokov) žijúci v zahraničí, ktorí majú záujem spoznávať národné, kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonalovať sa v slovenskom jazyku.

 Ciele podujatia:

- spoznávanie národných kultúrnych a prírodných pamiatok Slovenska

- spoznávanie najvýznamnejších osobností histórie a súčasnosti vo vybraných regiónoch

- interaktívna výučba slovenského jazyka

- trojdňová exkurzia v regióne Orava: Dolný Kubín, Zuberec, Oravský zámok, Oravská priehrada, Oravská Lesná, Oravská Polhora

LETNÁ ŠKOLA CHOREOGRAFIE SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO TANCA 2018, IX. ročník - VÝCHODNÁ

Dátum podujatia: 21.06.2018 - 01.07.2018
Počet voľných miest: 26
Popis:

Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca  2018 - IX. ročník vo Východnej

Cieľ podujatia: Naučiť sa choreografie slovenského ľudového tanca z regiónu Liptova. Spoznať slovenské reálie a kultúru v prirodzenom slovenskom jazykovom prostredí a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Cieľová skupina: Krajania žijúci kdekoľvek v zahraničí, ktorí sú tanečníci, vedúci a choreografi slovenských folklórnych súborov a chcú poznať prvky a techniky tancov z Liptova.

 • Obsahová náplň: Nácvik tanečných motívov, motivických väzieb a komplexného tvaru mužských, ženských a párových tancov z Liptovského regiónu.
 • Výučba jednotlivých prvkov ľudových tancov  a piesní z Horného a Dolného Liptova, pod odbornou garanciou Doc. Janka Blahu, pedagóga VŠMU v BA.
 • Oboznámenie sa s týmto regiónov, jeho kultúrou, históriou a súčasnosťou.
 • Účasť a vystúpenie na Folklórnom festivale vo Východnej.

Počet štipendijných miest: 35

Doklad o ukončení: Osvedčenie o absolvovaní letnej školy

Uzávierka prihlasovania: 20.5.2018

 

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE KRAJANSKÝCH ŠTUDENTOV - MATURANTOV

Dátum podujatia: 01.07.2018 - 20.07.2018
Počet voľných miest: 8
Popis:

Cieľová skupina:

Krajania-  študenti strednej školy maturitného a predmaturitného ročníka v zahraničí, ktorí si chcú zvýšiť jazykové kompetencie v slovenčine so zameraním na slovnú zásobu z odborného jazyka v nadväznosti na ďalšie študijné zameranie na vysokých školách.

Počet štipendijných miest: 30 -  pobyt pre krajanov zdarma, dopravu do a z destinácie si hradí účastník sám.

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • doplnková príprava na následné vysokoškolské štúdium na slovenských vysokých školách,
 • rozvíjanie komunikačných kompetencií v odborných predmetoch v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získanie zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov.

Program vzdelávacej aktivity

Jazykové semináre:

 • rozvoj čitateľskej gramotnosti, prednášky z oblasti histórie, kultúry a literatúry

Odborné semináre:

 • rozvoj matematického myslenia, logiky a argumentácie, finančnej gramotnosti - škola rodinných financií,
 • workshopy na získanie PC zručností a ich praktické využitie pri vlastnej tvorbe, oboznamovanie sa s modernými technológiami v odborných predmetoch a v praxi,
 • celodenné exkurzie do automobilového závodu a vedeckých stredísk.

Doplňujúce aktivity:

 • návštevy kultúrnych pamiatok a turisticky atraktívnych miest v Bratislave a okolí,
 • exkurzia po Slovensku.

Uzávierka prihlášok : 16.06.2018

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-maturantov/

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV

Dátum podujatia: 01.07.2018 - 20.07.2018
Počet voľných miest: 3
Popis:

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • získanie spôsobilosti absolventov kurzu komunikovať v slovenskom jazyku, nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej jazykovej úrovni;
 • rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;
 • spoznanie histórie a kultúry Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta Slovenska prostredníctvom komentovaných stretnutí s osobnosťami kultúrneho a politického života.
rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni

Program:

 • dopoludnia - jazykové semináre, odborné semináre, prednášky;
 • popoludní - fonetické cvičenia ( jazyková úroveň A1-A2), konverzácia ( jazyková úroveň B1-B2),  prekladový a literárny seminár ( jazyková úroveň C1-C2);
 • inovatívne metódy zamerané na rozvoj komunikačných kompetencií, zážitkové učenie, praktická aplikácia poznatkov s dôrazom na vlastnú tvorbu projektových úloh a prezentácií.

Rozsah: 100 vyučovcacích hodín vrátane mimoškolských aktivít, návštevy kultúrnych pamiatok a turisticky atraktívnych miest, exkurzia po Slovensku

Uzávierka prihlášok : 16.06.2018

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/

« Previous 1 2 Next »