Publikácie

Dagmar Mária Anoca - Slovenská literatúra v Rumunsku

 V kultúrnom živote Slovákov v Rumunsku sa v priebehu uplynulých rokov udiali dôležité, ale aj smutné udalosti. Jednou z nich jeodchod dvoch našich básnikov – Adama Suchanského a Ondreja Štefanka, čo oslabilo tunajší literárny kontext. Bolo treba nadviazať na editorské, organizačné a iné činnosti prevádzané donedávna Ondrejom Štefankom, pokračovať vo vydávaní kníh, v písaní, tvorbe, prekladoch. Je tu však istá záruka, ak sa už aj „nadlacký fenomén” nerozvíja tak intenzívne ako donedávna, nové diela ho udržiavajú naďalej a prílev nových mladých síl mu azda nedovolí skostnatieť. Tieto všetky okolnosti bolo treba zaznamenať a to bol aj jeden z dôvodov, že som sa po takmer desiatich rokoch, odkedy vyšlo prvé vydanie, podujala na naliehanie kolegov v Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku túto knihu zrevidovať a doplniť.V porovnaní s prvým vydaním nezmenila sa ani koncepcia štruktúrovania materiálu, ani chápanie a definovanie slovenskej literatúry v Rumunsku. Zmeny sú na úrovni informácií o danom fenoméne, mne dostupných údajov, ktoré v knihe poskytujem širšej verejnosti. Iba v ojedinelých prípadoch korigujem svoju mienku, čo uvádzam v poznámkach.

 
Dagmar Mária Anoca

Medzipristátia - antológia básnickej tvorby slovenských spisovateľov v Rumunsku

 Slovenská poézia v Rumunsku je svojbytný fenomén: o jej špecifikách, neopakovateľnosti a originálnosti písali mnohí. Tak ako podobné fenomény, aj slovenská poézia v Rumunsku vznikala v priesečníku autochtónneho bytia a viacerých literárnych tradícií – vytvárala svoj vlastný profil v konfrontácii so slovenským kultúrnym kontextom, ďalej s väčšinovým kontextom kultúry, s ktorým sa toto prostredie kontaktovalo (v tomto prípade rumunským) a konečne s kontextom svetovej literatúry. Ambrušova antológia je reprezentačným výberom z tvorby ôsmich básnikov, ktorí formovali tvar i tvár tohto literárneho kontextu od 70. rokov 20.storočia po súčasnosť.

Ján Botík - Dolnozemskí Slováci

 Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku