Slovenčina

Slovenčina ako cudzí jazyk.

 

Studia Academica Slovaca - Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS)

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Ťažiskom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je vzdelávanie zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru, propagácia slovenskej vedy, kultúry a umenia v zahraničí, realizácia a koordinácia výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, riešenie medzinárodných a domácich vedeckovýskumných projektov a edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých slovakistických publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka. Okrem toho SAS ako odborné centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk už tradične participuje na odborno-metodickej príprave lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka pôsobiacich na zahraničných univerzitách. Výsledkom spolupráce s lektorátmi a zahraničnými slovakistami je databáza slovakistiky v zahraničí.

Osobitnou zložkou činnosti centra je každoročná organizácia a realizácia letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorú FF UK ponúka zahraničným záujemcom už od roku 1965. Na jej úspešnú históriu nadviazalo Metodické centrum SAS (1992), ktoré sa v roku 2006 pretransformovalo na SAS - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Za takmer polstoročie svojej existencie sa SAS obsahovo i metodicky vyprofiloval a stal sa uznávanou a vyhľadávanou inštitúciou, ktorú absolvovalo takmer šesťtisíc zahraničných záujemcov o slovenský jazyk, kultúru a slovenské reálie z viac ako 50 štátov sveta. Práve na pôde Studia Academica Slovaca boli položené základy vedeckého opisu a didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka a zásluhou jeho spolupracovníkov vznikli prvé učebnice a príručky slovenčiny pre cudzincov. Vzhľadom na svoju bohatú tradíciu a skúsenosti v súčasnosti pôsobí SAS ako koordinačné a informačné centrum s celoslovenskou a exteritoriálnou pôsobnosťou.

Za realizáciu projektu, ktorý rieši kolektív Studia Academica Slovaca, Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, získala Filozofická fakulta UK ocenenie iniciatívy Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania Európska značka 2007.